fbpx

Niekedy sa v rámci propagandy aj pravdivé informácie protivníka označujú za konšpiračnú teóriu.

Čo je to konšpirácia a konšpirátorNIKDY SA NEPRESTAŇ VZDELÁVAŤ!

V bežnej hovorovej reči sa nám udomácnilo množstvo cudzích výrazov, ktoré používame akosi automaticky a povrchne, bez toho, aby sme rozumeli ich skutočnému významu.

V priebehu posledných liet sa do našej krásnej ľubozvučnej materinskej reči vnieslo veľa cudzích foriem, ktoré nahradili naše plnovýznamové slová. Aby však nedošlo k omylu – nie som proti používaniu cudzích výrazov v bežnom prejave – určite obohacujú jazyk. Len by som rada upozornila na plytké, neuvážené používanie takýchto slov. Poznáme ich pôvod či význam?

Konšpirácia, konšpirátor, konšpiračné teórie

Tak často aplikované slová, ktoré sa veľmi rýchlo udomácnili v našom slovníku a slúžia na označovanie istých javov či ľudí. Čo však slovo konšpirácia predstavuje, aký je jeho skutočný význam? Prečo máme tendenciu, akosi tak bez rozmyslu, používať tieto výrazy, a to bez akejkoľvek snahy porozumieť ich skutočnému významu? Snáď iba preto, že sa už nejako tak „vžili?“ Nuž, prosím, prijmite, moje pozvanie na menšiu bádateľskú exkurziu po stopách týchto spomínaných slov, kde spoločne preskúmame ich pôvod a zmysel.

Naše bádanie začneme Slovníkom cudzích slov. Nájdeme tu, že – konšpirátor(ka) – polit. účastník sprisahania; sprisahanec. Konšpirácia ie /lat./ polit. súhrn spôsobov, ako ukryť činnosť podzemnej, tajnej politickej organizácie a ich členov pred políciou; sprisahanie.

Čo je to konšpirácia a konšpirátor vysvetlenie

Ideme ďalej…

Aké vysvetlenie nám ponúkne Český etymologický slovník?: Konšpirácia (sprisahanie) (19. st.), konšpiračné, konšpiratívne, konšpirovať. Z lat. conspiratio (sprisahanie, jednota, súhlas) od conspirare (byť jednej mysle, jednať svorne) z con – (kom-) a spirare (dýchať). Zrov. ašpirovať, špiritizmus.

Latinsko-slovenskom slovníku sa dozvedáme o čosi viac: conspiratio, -onis, 1. Súhlas, zhoda, jednomyseľnosť, jednota, súlad, svornosť: conspiratio consensusque virtutumm súlad a súhlas cností 2. Sprisahanie 3. Cech. Conspiro, -are, -avi, -atum

  1. Spolu duť, dýchať, fúkať;
  2. Spolu zaznievať: conspirant cornua zaznievajú poľnice;
  3. Byť jednej mysle, spolupôsobiť, súhlasiť, konať svorne: milites conspirati pila coniciunt vojaci jednomyseľne vrhajú oštepy;
  4. Sprisahať sa, osnovať sprisahanie, búriť sa: conspirare in caedem Neronis sprisahať sa na Nerónovej vražde.

Pozorný čitateľ isto neprejde bez povšimnutia rozsah významov tu spomínaného slova.

Skúsme ešte nazrieť do Slovenského etymologického slovníka: konšpirácia „sprisahanie“ (od 17. stor.) *Z lat. conspiratio, od lat. conspirare, conspiratium „sprisahať sa“, doslova asi „spoločne dýchať“ (z toho aj „byť jedného ducha ap.“, spolu sa k niečomu zaviazať, sprisahať sa), od lat. con- (kom)spirare ,dýchať.

Náš krátky a poučný výlet ukončíme nahliadnutím do Wikipédie

Konšpiračná teória – názor na ľubovoľnú tému, ktorý predkladá, že istá skupina ľudí vedome a tajne pôsobí v neprospech inej skupiny ľudí alebo celého ľudstva. Samotné použitie pojmu „konšpiračná teória“ je do istej miery problematické, pretože tento termín používajú predovšetkým skeptici a odporcovia teórií sprisahania v hanlivom zmysle ako naivný omyl. Ak niekto označí nejaké tvrdenie ako „konšpiračná teória“, potom tým zvyčajne dáva najavo, že ho považuje za vymyslené a nepodložené.

Termín býva teda používaný ako automatické zamietnutie tvrdenia, ktoré je považované za smiešne, nesprávne, paranoidné, neopodstatnené, bizarné či iracionálne. Niekedy sa v rámci propagandy aj pravdivé informácie protivníka označujú za konšpiračnú teóriu.

Pýtate sa, prečo som si vybrala práve slovo konšpirácia?

Z jedného a prostého dôvodu – slovo a slová nami vyrieknuté majú obrovskú moc; slovom môžeme potešiť, ale aj raniť, a to je potrebné si uvedomiť. A ako máme možnosť vidieť, v zmysle interpretácie Wikipédie, v terajšej dobe sú týmto výrazom nálepkovaní jedinci, ktorí majú iný názor a pohľad na vec, než ostatní. Myslíte si, že je to správne?

Nuž, posúdenie ponechávam už na samotného čitateľa týchto riadkov.

Autorka textu: Ing. Mária Verbeníková

Ako sa stavať sama k sebe a naučiť sa pracovať s tvárovou jogou a masážami?

Aj o tom sme sa rozprávali so Zuzkou Ondrisovou…

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať