Zrelosť? V prvej triede nie je taký problém deti niečo naučiť, ale skôr udržať ich koncentrované.

Dieťa musí byť do 1. triedy základnej školy pripravené

Vstupom dieťaťa do školy sa končí bezstarostné obdobie hier. Do popredia sa dostáva učenie. Dieťa získava sociálnu rolu žiaka, s ktorou prijíma nové povinnosti a úlohy. Nároky na prváka sú v tomto smere vysoké a budú sa stupňovať. Prichádza do nového prostredia, kde sú zvýšené požiadavky na disciplínu a výdrž. Na to, aby školu bez ťažkostí zvládlo, musí byť zrelé a pripravené.

Vo svojej odbornej praxi sa stretávam s tým, že celkové hodnotenie dieťaťa pedagógmi i rodičmi sa viaže výrazne na to, ako plní ich očakávania v škole, ako prospieva. Ak je rozpor medzi požiadavkami, ktoré na dieťa kladie škola a jeho vývinovou úrovňou, dochádza k určitým ťažkostiam vo vzdelávaní. Môžu sa objaviť neúspechy, zlyhania. Vážne problémy na začiatku školskej dochádzky znižujú motiváciu dieťaťa. Dostavujú sa nepríjemné zážitky, skúsenosti, ktoré môžu do značnej miery ovplyvniť jeho vzťah k škole i učeniu.

Zrelosť…

Aby dieťa splnilo dôležitú úlohu a osvedčilo svoju výkonnosť v konfrontácii so spolužiakmi, malo by do prvého ročníka základnej školy nastúpiť pripravené, zrelé. Školskou spôsobilosťou myslím úroveň telesného a duševného vývinu, ktorá dieťaťu umožňuje plniť si povinnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Ide o pripravenosť dieťaťa na školu, spôsobilosť začleniť sa do kolektívu. Je dôležité, aké má dieťa vedomosti, zručnosti, aký dosiahlo vek, ale hlavne, aká zrelá je jeho nervová sústava. Preto sa realizujú  vyšetrenia zamerané na zisťovanie úrovne školskej zrelosti a školskej pripravenosti. Školská zrelosť dieťaťa pozostáva okrem fyzickej a psychickej aj zo sociálnej a emocionálnej zrelosti. Problematika zisťovania úrovne školskej zrelosti a školskej pripravenosti dieťaťa je rozsiahla.

Pozornosť…

Učitelia prváčikov zhodne potvrdzujú, že v prvej triede nie je taký problém deti niečo naučiť, ale skôr udržať ich primerane koncentrované. Pritom práve miera pohyblivosti, schopnosť sústredenia, vytrvalosť pri práci, odolnosť voči rušivým vplyvom sú vlastnosti, ktoré priamo odrážajú vyspelosť nervovej sústavy.

Úspešné zvládnutie prvého ročníka je pre dieťa veľmi dôležité aj z psychologického hľadiska. Problémy už na začiatku školskej dochádzky môžu u prvákov vážne narušiť ich sebavedomie a negatívne poznačiť celú školskú dráhu.

Možno aj vy máte doma predškoláka, ktorý od septembra prekročí prah základnej školy a už teraz si kladiete otázky:

  • „Ako dieťa na túto veľkú zmenu čo najlepšie pripraviť?“
  • „V čom môžete jeho vývoj podporovať?“
  • „Akým smerom sa máte pri príprave dieťaťa na školu uberať?“
  • „Čo môžete ešte vylepšiť a na čo nemáte zabudnúť?“
  • „Bude sa mu v škole dariť?“
  • „Ako dieťaťu pomôcť úspešne zvládnuť čítanie a písanie?“

Pre tých, ktorých zaujíma téma školskej zrelosti a pripravenosti dieťaťa na školu, som napísala publikácie: „Hurá, idem do školy!“ a „Teším sa do 1. triedy!“

Knihy sú zamerané na rozvoj:

hrubej a jemnej motoriky;

sluchového vnímania;

zrakového rozlišovania;

reči, slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností;

myslenia, pamäte;

senzomotorickej koordinácie;

priestorovej orientácie, pravo-ľavej orientácie;

základných matematických predstáv;

koncentrácie pozornosti.

Vychádzajúc z mojich odborných skúseností, v knihách predkladám rodičom, učiteľkám materských škôl niekoľko variantov hier, cvičení a úloh určených pre budúcich prvákov základnej školy. Môžu ich s deťmi realizovať bez veľkých nárokov na pomôcky. Sú to nenáročné úlohy, zamerané na rozvoj jednotlivých schopností i zručností detí predškolského veku. Majú formu hry, ktorá je pred vstupom do školy prirodzeným prostriedkom učenia a nadobúdania nových skúseností. Z dlhoročnej praxe môžem konštatovať, že sú pre deti zaujímavé, príťažlivé. Pri ich realizácii môžu dospelí spoznať, v čom bude potrebné venovať dieťaťu viac pozornosti.

Spomínané publikácie dávajú priestor na rozvoj vzájomnej komunikácie a interakcie medzi dieťaťom – rodičom, dieťaťom – pani učiteľkou, dieťaťom – starým rodičom či iným dospelým. S predškolákmi si môžu užiť poučnú zábavu a vzdelávanie, pri ktorom sa deti naozaj nebudú nudiť.

V knihách uvádzam základné informácie o tom, čo by malo dieťa pred prvým nástupom do základnej školy vedieť, ako by sa malo správať. Odporúčam tiež niekoľko užitočných rád, ako pomôcť budúcej žiačke či žiakovi úspešne začať školskú dochádzku. Nestačí však vyzbrojiť dieťa do školy len vedomosťami. Považujem za dôležité zdôrazniť, že dieťa je potrebné motivovať a chváliť. Nič nemá na dieťa lepší vplyv, ako pochvala a ocenenie jeho snaženia. Preto podporujme u detí zdravé sebavedomie, samostatnosť. Nezabúdajme na láskavú a chápajúcu výchovu.

Prajem všetkým príjemné chvíle a zmysluplne strávený čas pri čítaní „Hurá, idem do školy!“ a „Teším sa do 1. triedy“

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje  poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov,  autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní, aj v poradenskom systéme. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty,organizuje charitatívne zbierky, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe.

Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie;  Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.

Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Korektúry: Katarína Málková

Mohlo by vás zaujímať