Potrebujete ošetrovateľskú starostlivosť pre blízkeho? Potrebujete ADOS? 

Privátny servis lôžkového pacienta v domácnostiPotrebujete ošetrovateľskú starostlivosť pre blízkeho? Potrebujete ADOS?

Veľa ľudí potrebuje k svojim blízkym pomoc. Čo to je ADOS a aké sú jej úlohy a ciele? Vysvetľuje Stanislava Mattová z MEDIADOS.

Úlohy a ciele ADOS – realita

Úlohou ADOS  je poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť žiadateľom v pohodlí domova. Ja v tomto svojom príspevku vynechám poučky teórie o tom, čo znamená ošetrovateľská starostlivosť, vzťahy medzi klientom a poskytovateľom a všetky tie nadnesené slovné spojenia o aktívnosti sa zapájať do ošetrovateľského procesu a obdobné frázy, ktorými sú zahltené odborné články, ale nikde nie je uvedený spôsob realizácie výkonu a jeho nuansy.

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či už v súkromnom alebo verejnom sektore, je v prvom rade dôkladná analýza potrieb prijímateľa služby a profesionálne zhodnotenie jeho aktuálneho zdravotného stavu. Dnes sa pacienti v ADOS-kách ocitajú viac v ponemocničnej starostlivosti, ako pred ňou, čiže po fáze kritickej. A sú to väčšinou pacienti geriatrickí, v opatere rodinného príslušníka alebo profesionálnych opatrovateliek. Sú žiadateľmi o pomoc a celkový manažment. Pacienti sú veľmi rôznorodí, čo sa týka fyzického stavu, domácich podmienok, očakávaní, ich nastavenia a možností.

A tu, v tomto bode sa dostávame k podstate problému a otázkam:

 • Majú poskytovatelia domácej ošetrovateľskej starostlivosti zostavený plán postupov pri domácej rekonvalescencii?
 • Prebiehajú na úrovni príjmu klienta do domácej ošetrovateľskej starostlivosti dôkladné analýzy posledných lekárskych správ?
 • Prebieha odborný dialóg medzi poskytovateľom a prijímateľom o spôsobe terapie?
 • Prebieha odborný dialóg medzi poskytovateľom a prijímateľom o želaniach a prístupe?
 • Je pacientovi vysvetlený komplexný postup a odkomunikované parametre z lekárskych správ?
 • Prebieha komunikácia ADOS s ošetrujúcimi lekármi pacienta?
 • Komunikuje obvodný lekár s kompetentnou ADOS o liečebnom postupe?
 • Prebiehajú kontroly krvných parametrov na mesačnej báze?
 • Ovláda personál ADOS súvislosti diagnóz a vznikajúce patologické stavy v procese?

Kompetencie fungovania

Na to, aby sme mohli odpovedať na tieto a iné otázky, ktoré súvisia s činnosťami ADOS a ich úlohami, je potrebné predtým rozobrať si podrobnejšie kompetencie a vymedzenie činnosti v systéme fungovania v celku.

Poslanie…

Poslaním zdravotníckych inštitúcií i poskytovateľov zdravotnej, technickej i ošetrovateľskej starostlivosti je bezpochyby poskytovať kvalitnú a vysoko odbornú starostlivosť o pacienta na lôžku v domácom a prirodzenom prostredí.

Absolútne nevyhnutné je tieto procesy realizovať účinne, hospodárne, s prihliadaním na medzinárodné štandardy. Či sa takto deje u poskytovateľov i mimo súkromného sektora je v tejto chvíli veľmi otázne, nakoľko prax ukazuje neschopnosť adaptácie v okolí na rozsiahle systémové zmeny.

Agentúry domácich ošetrovateľských starostlivostí sa dnes delia na :

 • hradené z verejného zdravotného poistenia
 • hradené s plnou účasťou pacienta ( pacient samoplatca )

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa však v systéme zdravotníctva radí medzi primárnu zdravotnú starostlivosť, dostupnú pacientovi v mieste jeho bydliska. Tam patrí aj praktický lekár, lekár pre deti a dorast, stomatologický lekár, gynekologická starostlivosť.

Čo ale ukazuje prax, a je to bezpochyby hlavným problémom, je neschopnosť manažovať legislatívne i zdravotné procesy už v prvej primárnej zdravotnej starostlivosti, zväčša u chronicky chorého pacienta, čo má fatálne dôsledky a výrazne znižuje kvalitu života a markantne zvyšuje cenu za liečbu i výsledné úkony.

Uvedieme si príklad:

Vzorka pacientov pre agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti je zväčsa pacient od 65 -90 rokov v kritickej životnej situácii, ktorú zaznamená sám, alebo jeho rodinný príbuzný. Zväčša sa jedná o náhle zhoršenie zdravotného stavu, stav pohospitalizačný, prípadne zlomeniny rôzneho druhu.

Komplikácie v mobilite sú bežné, pacienta do starostlivosti prijíma agentúra už zväčša imobilného s nutnosťou ďalšej sanácie v domácnosti pre zvládnutie a udržanie stavu. Ak pacient alebo jeho príbuzný požiada ADOS o pomoc, v prvotnej úvodnej konzultácii sa opýta, či je agentúra hradená z verejného zdravotného poistenia a následne sa rozhoduje podľa svojich možností. Keďže pacient netuší, čo potrebuje, ani neovláda možnosti, natíska sa otázka, ako je s ním komunikované v konkrétnej agentúre. A tiež, čo mu agentúra vlastne ponúka.

Potrebujete ošetrovateľskú starostlivosťADOS hradená poisťovňou

ADOS hradená poisťovňou má zväčša byrokratický začiatok, kde k preplateniu potrebujete návrh lekára špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Rozsah a doba poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale, závisí od posúdenia revíznym lekárom zdravotnej poisťovne.

Čiže v praxi : pacient po hospitalizácii, v zhoršenom zdravotnom stave, prípadne v nepriaznivej  ekonomickej situácii, musí riešiť po privezení domov byrokratické postupy, aby sa vôbec mohlo so starostlivosťou začať.  Môžeme pripomenúť, že chronický pacient je zväčša ležiaci, ubolený, bez odporúčania polohovateľného lôžka, pomôcok, vypustený z nemocnice bez adekvátnej edukácie, s liekmi na pár dní a s poznámkou v lekárskej správe, že je potrebné sa obrátiť na obvodného lekára, prípade príslušnú ADOS.

Pacientom v domácnosti sa na úhradu zdravotnej poisťovne  – po vybavení byrokracie* môžu poskytovať, podľa legislatívy, nasledujúce služby:

 • Ošetrovanie rán
 • Starostlivosť o kanyly
 • Starostlivosť o stómie
 • Odsávanie hlienov
 • Infúzna liečba
 • Rehabilitácia
 • Prevencia dekubitov
 • Poučenie príbuzných o starostlivosti
 • Odber biologického materiálu a iné…

(* V celom procese treba počítať s možnosťou neprítomnosti lekára v ambulancii, nemožnosťou sa dopracovať k sestrám atď, k vyťaženým linkám… V tejto fáze už môže pacient alebo jeho príbuzný pokojne rozmýšľať o zmysluplnosti servisu)

Ak teda máme v domácnosti pacienta len so štyrmi z ôsmich vymenovaných problémov, máme problém  s nadsázkou piaty. A to bude zákonite napr.materiálové vybavenie a kompetencia zregulovať sestrou štátnej ADOS-u príslušného lekára, zhodnotenie zdravotného stavu podľa poslednej prepúšťacej správy a nastavenie vhodného manažmentu a to z dôvodu takého, že  takýto ,,nadčas ,, sa v preplácaní poisťovňou pre sesterskú kompetenciu nikde nenachádza.

Nehovoriac o tom, že o hygiene sa nehovorí nikde, čo je alfou omegou v poskytovaní starostlivosti, pretože nedostatočná hygiena v leže (utieranie klienta provizórnymi handričkami), nie je hygienou.

Úloha agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivostiMá ADOS, platená z verejného poistenia, i hygienickú službu?

 • Ako je zabezpečená kompenzácia pacienta a jeho mobilizácia?
 • Načo je pacientovi ošetrenie preležaniny, keď absentuje hygienický servis a nekontrolujú sa dôsledne vnútorné parametre a procesy, pretože ich nemá kto uhradiť?
 • Na čo je pacientovi ošetrenie rán, keď sa rodinnému príslušníkovi nepodarí zohnať lekára, ktorý by v procese pacientovej dehydratácie naordinoval potrebnú dočasnú infúznu terapiu?
 • Nie je hojenie rán, okrem iných malígnych procesov, podmienené hygienou, hydratáciou a nutríciou?
 • Neplatí občas zdravotná poisťovňa výkony bez výsledku a adekvátnej spätnej väzby?

Edukácia príslušníkov rodiny nestačí, pretože často to technicky ani nevedia, a ani nezvládajú.

Manažment pacienta…

Ak ADOS prijme pacienta imobilného, s dekubitom, potrebou výmeny stómie a nutnou infúznou podpornou terapiou, v prvom kroku je potrebné vybaviť poverenia. Vybavenie poverení spadá pod kategóriu manažmentu pacienta. A to sa v cenníku zdravotných poisťovní, pre kompetentnú vybavujúcu sestru taktiež nenachádza. Čiže záleží na svedomitosti a vôli sestry, aký servis a nadstavbu pacientovi ponúkne. Pravdaže, PRO BONO- zadarmo.

 • Je to správne?
 • Je to motivujúce?
 • Je možné starostlivosť o pacienta v domácnosti zatabuľkovať len na úkony bez zdravotného manažmentu?

Nášho modelového spomínaného pacienta  s chronickou ranou je potrebné:

 • vyhodnotiť,
 • zaslať dokumenty príslušnému chirurgovi,
 • zvoliť vhodnú terapiu,
 • vyriešiť materiál,
 • terapiu nadstaviť hydratáciou (infúzne) a nutričnou podporou ( nutridrinky ), s následnou kontrolou krvných parametrov či dochádza k zlepšeniu, zhoršeniu, zmenám v zdravotnom stave, aký je progres, vývoj,
 • v súčinnosti s príslušným lekárom komunikovať i meniť liečebné postupy v procese.

Len tak dokážeme eliminovať vývoj i vzniknutie akútneho stavu s nutnosťou previezť pacienta RZP na centrálne príjmy, čo stojí poisťovňu enormné vynaloženie finančných prostriedkov opakovane – za sanáciu chronického pacienta.

Stanislava Mattová pre MEDI ADOS – celý článok aj o tom, ako ADOS vznikali a ďalšie informácie nájdete tu: LINK

Mohlo by vás zaujímať