Sila spoločného čítania v bezpečnom, láskyplnom prostredí znamená pre deti viac, ako dokážeme vidieť…

Sila spoločného čítaniaPosolstvom mojich príbehov je čítať spolu s deťmi, zdieľať vzájomnú blízkosť, rozprávať sa s nimi a ešte sa aj niečo naučiť…

PhDr. Dana Rosová, PhD.

Čítaním kníh  deti vychovávame, kultivujeme ich emócie, utvárame a upevňujeme dlhodobý vzťah i záujem o čítanie. Dlhoročná prax mi potvrdzuje, že sila spoločného čítania v bezpečnom, láskyplnom prostredí znamená pre deti viac, ako dokážeme vidieť… Rozhovory o prečítanom sú pre dieťa dôležité, pretože umožňujú malému čitateľovi vyjadriť svoje pocity, názory a tiež otázky. Spoločným čítaním napĺňame dieťaťu jeho potrebu prijatia a lásky takmer nevedome, vytvárame prepojenie, vzájomne sa obohacujeme.

Napísala som trilógiu „Dankine príbehy pre teba“

Príbehy podnecujú rozvoj čitateľskej gramotnosti, komunikačných zručností, myšlienkových operácií, výtvarnej tvorivosti i vizuálnej predstavivosti. Príbehy umožňujú dospelému – napríklad rodičovi – pracovať s deťmi interaktívnym spôsobom. Táto forma práce je dôležitá, lebo podporuje rozvoj vzájomnej komunikácie medzi dieťaťom a rodičom, pani učiteľkou, starým rodičom či iným spolučitateľom.

Sila spoločného čítania s deťmi…

Spomínaná trilógia „Dankine príbehy pre teba“ je určená pre deti od štyroch do ôsmich rokov. Príbehy sú napísané väčším typom písma, čo má svoje opodstatnenie. Taktiež pestré, nápadité ilustrácie uľahčia malým čitateľom čítanie. Na konci každého príbehu sa nachádza niekoľko slovíčok, ktoré sú určené na to, aby ich deti niekoľkokrát zopakovali. Takto pomôžu deťom cibriť ich výslovnosť.

Za jednotlivými príbehmi uvádzam niekoľko otázok určených pre deti, na ktoré sa Danka pýta prostredníctvom rodiča, učiteľa…

Malí čitatelia tak dostávajú príležitosť, ako si môžu formou odpovedí precvičiť pamäť, rozvíjať pozornosť, a tiež prejaviť vlastné nápady. Voľná strana za každým príbehom necháva deťom priestor na prejavenie ich vlastnej fantázie prostredníctvom kresbičiek, ktoré samé nakreslia. Knižka každého malého čitateľa sa tak stane unikátnym originálom a zároveň milou spomienkou, ku ktorej sa možno aj po čase vrátiť.

„Dankine príbehy pre teba 1, 2, 3“ sú zamerané aj na rozvoj emocionálnej inteligencie aj prosociálneho správania, pretože svet, najmä ten dnešný, potrebuje láskavosť i veľkorysé činy…

Cieľom je ukázať rodičom, ako sa dá efektívne využívať spoločný čas s dieťaťom.

Ako venovať deťom ozajstnú prítomnosť, vychovávať ich k tvorivosti, koncentrácii pozornosti. A tiež zdokonaľovať u nich čítanie s porozumením. Predkladám dospelému – napríklad rodičovi – námet na interaktívnu prácu s deťmi prostredníctvom spoločných zážitkov, vzájomnej akceptácie, spolupráce, záujmu o druhého, ochoty porozumieť mu a počúvať ho, zdieľať vzájomnú blízkosť.

Som presvedčená, že čítanie s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im môžu dospelí poskytnúť. Pozitívna pozornosť (teda súhlas, ocenenie, pochvala, povzbudenie) robia divy. Spoločný čas s knihou má schopnosť všetko zharmonizovať…

Spoločné zážitky vytvárajú spomienky, a tie sú nenahraditeľné. Posolstvom mojich príbehov je čítať spolu s deťmi, zdieľať vzájomnú blízkosť, rozprávať sa a ešte sa aj niečo naučiť.

Toto všetko som mala na zreteli, keď som písala  trilógiu „Dankine príbehy pre teba 1, 2, 3“ Je dostupná v kníhkupectvách. Verím, že poteší všetkých zainteresovaných, malých aj veľkých.

Recenzia na Dankine príbehy pre teba 1, 2, 3 je uverejnená v Knižnej revue 5/22. 

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD. sa počas celej profesionálnej kariéry venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní, aj v poradenskom systéme. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, organizuje charitatívne zbierky, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.

Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Korektúry: Katarína Málková

Mohlo by vás zaujímať