Oľga Podstavková zasiahla do života stovkám detí. Rozvíja ich radosť z hudby, zvedavosť a tvorivosť.

PhDr. Oľga Podstavková, pedagogička Konzervatória v Bratislave, umelecká vedúca orchestra Harmónia a autorka učebníc pre deti.

Dlhé roky vyučovala v základných umeleckých školách, od roku 2006 učí na konzervatóriu didaktiku, metodiku a vyučovaciu prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej. Už štyridsať rokov vedie Orchester detí a mládeže Harmónia, ktorý združuje mladých hudobníkov z Bratislavy a okolia. Pod jej vedením orchester zaznamenal veľa výrazných úspechov doma i v zahraničí. Je aj autorkou učebníc hudobnej náuky pre deti.

Pani Oľga Podstavková je nominovaná v ankete Slovenka roka 2021 v kategórii PODPORA MLADÝCH TALENTOV.  Je mi nesmierňou cťou, že som sa s ňou mohla porozprávať.

Pani Oľga, čo vás priviedlo k hudbe?

Bol to môj otec, Štefan Kantor, ktorý celý svoj život zasvätil hudobnej pedagogike. Jeho naturelu, pedagogickému optimizmu a hudobno-pedagogickým názorom bola najbližšia práve nová koncepcia hudobnej výchovy. Mimoriadne aktívne a tvorivo ju zavádzal v 70. rokoch na Slovensku, ako pracovník Výskumného ústavu pedagogického. Ako absolventka štátneho konzervatória som bola pri tom, keď prvý uplatňoval prvky Orffovho Schulwerku na podmienky našej hudobnej výchovy na základných školách.

Spolu s učiteľkami založil detský orchester s klasickými a ľahko ovládateľnými nástrojmi. Z jeho rozsiahlej piesňovej tvorby pre deti bolo 10 detských piesní odmenených prvou cenou v súťaži Čs. rozhlasu a OPUS ich nahral. Publikácia Piesne pre najmenších pre detský hlas s rozličným nástrojovým sprievodom, SPN Bratislava 1974, bola tiež vyústením jeho snáh, aby všetky deti muzicírovali pre radosť. To všetko ma uchvátilo a chcela som v tom pokračovať.

Od začiatku mojej pedagogickej praxe som pracovala so súbormi s rôznym nástrojovým obsadením. Už na vidieckej škole v Ivanke pri Dunaji som zapojila do spoločného muzicírovania všetky deti ĽŠU, ktorá sa práve zakladala. Hneď prvý rok vystúpil detský zbor so sprievodom klasických a orffovských nástrojov na koncerte v miestnom kultúrnom dome. Poslucháči boli nadšení, atmosféra neopakovateľná, rodičia si na záver podujatia vyžiadali opakovanie nášho programu.

Vašou doménou sú najmä husle. Je o tento klasický nástroj medzi deťmi stále záujem?

O klasické hudobné nástroje je stále záujem, čoho dôkazom sú plné triedy detí na ZUŠ a tiež mnohé súťaže talentovaných detí na Slovensku. Avšak najdôležitejšie pri výučbe je, aby učitelia hudby vytvárali pre svojich žiakov široké možnosti uplatnenia v sólovej, v komornej a v orchestrálnej hre, viedli ich k muzicírovaniu v rôznych žánroch hudby, ktoré bude uplatnením a potešením nielen pre nich, ale aj ich rodiny, priateľov a širšie okolie.

Okrem iného ste autorkou Hudobnej prípravky pre deti od 4 rokov. Čo vás k tomu viedlo? Predsa len väčšina detí v tomto veku ešte nevie čítať…

Obdobie predškolského veku je mimoriadne vhodné pre rozvíjanie hudobnosti. Hovorievam už aj malým deťom: „Je krásne hudbu počúvať, ale ešte zaujímavejšie a lepšie spievať a hrať na hudobných nástrojoch.“. Aj keď 4-ročné detičky nevedia čítať noty, v hudobných činnostiach sa môžu efektívne rozvíjať. Mostom medzi imitáciou a čítaním nôt sú rôzne grafické znaky, ale aj hudobno-pohybová činnosť, ktoré hravou a prístupnou cestou výborne rozvíjajú hudobnú predstavivosť a schopnosti.

Hudobné hry a objavy výrazových prostriedkov hudby sú hlavnými činiteľmi Hudobnej prípravky detí od 4 rokov. Hlavnou ideou je, aby sa uplatnila a rozvíjala detská zvedavosť, spontánnosť a kreativita. Škoda by bolo nevyužiť tento čas zaujímavo.

V neposlednom rade to boli aj podnety rodičov, ktorí ma vyzvali, aby som učila ich 4-ročné deti. Preto som cez prázdniny vytvorila prvú učebnicu hudobnej výchovy pre túto vekovú kategóriu.

„Je krásne hudbu počúvať, ale ešte zaujímavejšie a lepšie spievať a hrať na hudobných nástrojoch.“

Umenie je posledný rok v úzadí. Môže za to pandémia. Ako to celé prežívate?

Je to najťažšie obdobie aj pri vyučovaní umenia, nielen pre pedagógov, ale aj deti a ich rodičov.

Avšak, ak nechceme stagnovať, musíme hľadať cesty, ako aj v tejto situácii rozvíjať vedomosti, zručnosti, schopnosti inými možnými spôsobmi. Stretla som sa aj s pesimistickými náhľadmi rodičov, ale tiež s rodičmi, ktorí s optimizmom veľmi pomáhali svojim deťom. Prvých som sa snažila vyviesť z bezvýchodiskových pohľadov na vec, druhí si zaslúžili pochvalu a môj obdiv.

Učíte študentov online? A dá sa to robiť plnohodnotne? Ako to prebieha?

Pri dobrej vôli, tvorivosti a usilovnosti môže byť aj dištančná výučba plnohodnotná. Prípravy na vyučovacie hodiny pre žiakov prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky, ktoré študenti vypracovávali písomne, mali až prekvapivo výborné výsledky. Posielali mi ich pravidelne raz do týždňa, už aj tri dni pred zaslaním žiakom v čase ich imaginárnej vyučovacej hodiny. Až po mojich pripomienkach a doplneniach ich posielali deťom, ktoré im odpovedali na otázky, hádanky a úlohy.

Je to trojnásobná spätná väzba, časovo veľmi náročná, ale mnohokrát priniesla prekvapivé výsledky.

Zo začiatku mala písomná komunikácia mnohé nedôslednosti, ale v posledných mesiacoch niekedy nebolo ani čo opravovať. Vyučovacie hodiny študentov boli plné linkov na hudobné ukážky, bohaté na prirovnania a hľadania súvislostí, kontrastov v hudbe a zaujímavostí. Viaceré z nich by som mala chuť aj uverejniť.

V tejto novej, ťažkej situácii ide o hľadanie nových riešení. Okrem získania digitálnych zručností je treba prispôsobiť postupy, metódy vyučovania. Je nutné ešte viac počúvať študentov, deti, najviac však ich rodičov, ktorí sú mnohokrát bezradní, pretože nie sú pripravení najmä menším deťom adekvátne odborne pomôcť. To, čo by pri prezenčnej výučbe malo byť dominantné, sa pri dištančnej výučbe stalo nevyhnutné, t. j. deti neskúšať, ale hlavne učiť, naučiť a vzbudzovať v nich záujem.

Spoločne so študentmi konzervatória, v rámci vyučovacej praxe, sme hľadali riešenia a myslím, že nám to všetkým pomohlo sa významne posunúť ďalej. Máme trojnásobnú spätnú väzbu – pedagóg, študent, žiak a potom opačne. Je to náročné aj časovo. A pre všetkých je nevyhnutná tiež sociálna prispôsobivosť.

Čo najbližšie chystáte? Samozrejme, mám na mysli naživo, keď táto situácia pominie…

Budem sa tešiť, keď „naživo“ budem vidieť u detí radosť z hudby, ich zvedavosť, nadšenie, tvorivosť a túžbu uplatniť sa. Taktiež budem rada, keď sa študenti, pripravujúci sa na učiteľské povolanie, budú môcť bezprostredne stretnúť s deťmi, pre ktoré zodpovedne dlhý čas pripravovali vyučovacie hodiny online, so snahou, aby k učeniu pristupovali tvorivo a s láskou.

Chceli by sme dôstojne osláviť jubileum Orchestra detí a mládeže HARMÓNIA Bratislava, ktorý som pred 40. rokmi založila a som jeho umelecká vedúca dodnes. Slávnostný koncert orchestra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sme museli pre súčasnú situáciu pandémie už trikrát presunúť. Ale veríme, že sa už čoskoro stretneme pri spoločných nácvikoch, a doladíme pripravenú dramaturgiu koncertu zaujímavo a hodnotne tak, aby súčasní aj bývalí členovia orchestra mali zo spoločného aktívneho muzicírovania radosť a dobrý pocit, a aby nadšenie cítili aj naši priatelia, poslucháči a priaznivci.

Priatelia, ako som v úvode spomenula, pani Oľga Podstavková, vzácna žena, je nominovaná v ankete Slovenka roka 2021 v kategórii PODPORA MLADÝCH TALENTOV. Ak vás jej životný príbeh zaujal, bude mi nesmierňou radosťou, ak si nájdete chvíľu času, kliknete na link a dáte jej svoj hlas. Urobiť tak môžete priamo TU – HLASOVANIE.

Foto: Juraj Rašla

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Vzácne spoločné chvíle s manželom

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať