Nechcete, aby vaše deti či vnúčatá jedli nové GMO? Chcete vedieť, čo reálne jete? Pridajte sa…

nove GMONechcete, aby vaše deti či vnúčatá jedli nové GMO? Chcete vedieť, čo jete? Pridajte sa…

Nedávno som robila rozhovor s Petrom Sudovským, enviromentalistom a zakladateľom Slovensko bez GMO na tému nové GMO.

Na rozhovor prišlo veľa spätnej väzby. Aktuálne Peter Sudovský nespí na vavrínoch a pokračuje aj s ďalšími ľuďmi v činnosti. Nechcete, aby vaše deti či vnúčatá jedli nové GMO a chcete vedieť, čo jete? Pridajte sa… Čítajte túto verejnú pripomienku a na konci článku nájdete link na podpis tejto verejnej pripomienky, priamo ministerstvu. Keď sa vás raz deti opýtajú, čo ste robili v týchto zaujímavých časoch, budete vedieť, že ste ruku k dielu priložili. Najhoršie totiž je, keď dobrí ľudia nič nerobia. Vtedy sa lobistom najviac darí…

————–

Dobrý deň,  Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chceme predložit nasledujúcu pripomienku k ich stanovisku o deregulácii nových GMO.

Chceme stanovisko ministerstva v rámci bežiaceho pripomienkového konania viac sprísniť a doplniť o jasný záver odmietajúci dereguláciu nových GMO. Chceme aby Slovensko v stanovisku jasne odmietlo uvoľňovanie pravidiel pre GMO,  čím by odmietlo uvoľňovanie  netestovaných a neoznačených GMO  na náš trh. To bola aj požiadavka petície „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO“

Pod túto hromadnú pripomienku potrebujeme dostatočný počet podpisov občanov. Podpísať ju možete do 26.2.2024 12:00.

HROMADNÁ PRIPOMIENKA:

Predbežné stanovisko obsahuje informácie z návrhu Európskej komisie, ktoré nie sú dostatočne kritizované. Chýba mu jasný záver odmietajúci akúkoľvek dereguláciu nových GMO výrábaných novými genomickými technikami (NGT) .

Stanovisko je do značnej miery kritické (čo je pozitívne) a opiera sa o princíp predbežnej opatrnosti, alebo potrebu označovania GMO,  no máme za to, že necháva otvorené dvere pre dereguláciu nových GMO vyrobených pomocou NGT a jasne ju neodmieta.

Stanovisko nekriticky prezentuje návrh Komisie a dostatočne neodzrkadľuje postoj slovenskej verejnosti a verejne prezentované pozície ministra Takáča a MPRV SR. V stanovisku by preto malo jasne stáť, že Slovenská republika odmieta akúkoľvek dereguláciu nových GMO respektíve požaduje zachovanie regulácie nových GMO vyrobených NGT podľa súčasne platnej EÚ legislatívy o GMO, ktorá predstavuje strednú cestu medzi úplným zákazom GMO a ich dereguláciou. Stanovisko musí tiež  obsahovať viac argumentov kritizujúcich návrh Komisie, ktoré sú uvedené v podkladoch nižšie.

Návrh deregulácie spôsobí uvoľnenie netestovaných, neoznačených nových GMO na trh a do potravín, ignoruje princíp predbežnej opatrnosti, problematiku koexistencie a vysledovateľnosti nových GMO. Súčasne platná EÚ legislatíva o GMO plne vyhovuje aj pre nové GMO a akákoľvek deregulácia zo súčasnej legislatívy spôsobí vychýlenie z bezpečných štandardov a predstavuje riziko. Pričom odmietnutím deregulácie nových GMO neprichádza k ich zákazu, ale len k zachovaniu bezpečnej regulácie v zmysle princípu predbežnej opatrnosti. Princíp opatrnosti sa vzťahuje na stav vedeckej neistoty a to je prípad nových GMO/NGT.

V stanovisku sa opakujú tvrdenia Komisie, ktoré už boli vyvrátené. Prezentujú to niektoré nasledujúce podklady, ktoré by mali byť implemntované do stanoviska ministerstva, a ktoré by mali byť  dôvodom pre horeuvedené odmietnutie akejkoľvek deregulácie.

Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.
PODKLADY a ODÔVODNENIE:

https://www.frontiersin.org /articles/10.3389/fpls.2019.00525/full

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2023.1276226/full

  • Vedci, právo a Európsky súdny dvor v rozpore s návrhom Komisie. V otvorenom liste z novembra 2023 vyjadrilo viac ako 70 vedcov a akademikov svoje obavy. Vedci varovali, že veda bola v legislatívnom procese ignorovaná, nové GMO nesú rizikámusia mať hodnotené riziká, označovanie a možnosť vysledovateľnosti. Súdny dvor EÚ rozhodol (C-528/16), že produkty NGT sú geneticky upravené organizmy, tak ako sú definované v smernici 2001/18/ES, a je potrebná ich regulácia podľa tejto smernice, keďže majú podobný rizikový profil ako transgénne rastliny. Táto súhrnná publikácia sústreďuje vedecky podložené informácie o problémoch NGT. Podobne tieto podklady.
  • NGT nie sú bezpečné a spoľahlivé. Mnohé relevantné štúdie preukazujú, že všetky nové GMO, rovnako ako staršie GMO, predstavujú riziko. NGT nie sú také presné a spoľahlivé. Spôsobujú nezamýšľané zmeny DNA, čo môže nepredvídateľné zmeny, ktoré by napríklad mohli spôsobiť zmeny biochémie rastlín a ktoré musia byť podrobené dôkladnému posúdeniu rizika od prípadu k prípadu.. Navyše, pre vloženie NGT do buniek rastlín sa najčastejšie používajú techniky, ako pri staršej generácii GMO. NGT sa vkladá do buniek napríklad pomocou plazmidov a agrobaktérií, čím do buniek rastlín vstupujú cudzie gény, takže aj tieto procesy zahŕňajú transgenézu. Z tohto a mnohých dôvodov, nie je možné katagóriu 1. NGT vylúčiť z hodnotenia rizík a prirovnávať k plodinám vyprodukovaným tradičným šľachtením. Proces NGT je veľmi vzdialený od tradičných šlachtiteľských spôsobov. Dôkazy:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2023.1276226/full

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36365450/

https://www.mdpi.com/2223-7747/10/11/2259

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36365450/

https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00361-2

https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-018-0182-9

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2019.00031/full

https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2019.00525/full

https://www.nature.com/articles/nbt.4192

         Viac štúdií a dôkazov tu: https://gmwatch.org/en/news/archive/2019/19223

  • Návrh Komisie sa odvoláva na neoverené sľuby o prínosoch NGT. Návrh Komisie odôvodňuje dereguláciu NGT prínosmi, ktoré majú charakter neoveriteľných hypotetických sľubov. Na základe sľubov nemôžeme schvaľovať dereguláciu a jej prínos. Tvrdenie, že nové geneticky upravené rastliny sú riešením klimatických zmien, je úplne nepodložené. Pre poľnohospodárstvo odolné voči klíme a zníženie pesticídov potrebujeme rozmanitosť plodín, odrôd a pestovateľských systémov prispôsobených miestnym situáciám. Dokonca aj v regiónoch, kde boli nové GMO/NGT roky deregulované, ako sú USA, sa na trh dostalo len veľmi málo. Tie, ktoré sa dostali na trh, nesplnili svoje sľuby o udržateľnosti. Navyše, mnohé nové GMO, ktoré sa pripravujú, nie sú skonštruované na účely trvalej vrátane udržateľnosti, ale na zvýšenie ich trhovej hodnoty pre agropodnikanie, napríklad vylepšeným vonkajších znakov.
  • Návrh Komisie a EFSA ignorujú vedecké dôkazy. Stanovisko MPRV SR cituje názor EFSA, že rastliny NGT nepredstavujú väčšie riziko ako rastliny šľachtené konvenčne. Napriek tomu úrad EFSA prehliadol ( https://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA%20%E2%80%98overlooked%E2%80%99%20relevant%20publications.pdf ) väčšinu štúdií, aby si vytvoril názor, že nie je potrebné brať do úvahy neúmyselné genetické zmeny spôsobené procesmi NGT. Avšak v konečnom dôsledku aj EFSA chcel nejaký druh hodnotenia rizika NGT, aj keď veľmi nedostatočný ( https://infogm.org/en/gmos-the-commission-ignores-its-experts-to-reassure-industry/ ), túto požiadavka Komisia ignorovala, zrejme z politických/ekonomických dôvodov.

  • Návrh Komisie zbavuje štáty možnosti zakázať pestovanie nových GMO. Návrh Komisie znemožňuje členským štátom zakázať pestovanie nových GMO. MPRV SR spomína v tejto súvislosti len kategóriu 2 NGT. Musí to platiť pre všetky NGT, to umožní regulácia podľa súčasne platnej legisltívy.

  • Návrh nerieši problémy koexistencie a nechráni poľnohospodárstvo bez GMO a ŽP. Zákaz všetkých NGT v ekologickej výrobe sa musí zachovať a musia ho sprevádzať opatrenia na vysledovateľnosti v rámci celého dodávateľského reťazca. Návrh neposkytuje dostatočnú ochranu pred kontamináciou plodín novými GMO a nerieši koexistenciu nových GMO z poľnohospodárstvom bez GMO. Uvoľnením nových GMO budú ohrozené aj príbuzne voľne žijúce druhy, čo môže ma vplyv na stabilitu ekosystémov. Vplyv na ŽP a včelstvá nebol dostatočne preskúmaný.

  • Návrh Komisie môže spôsobiť monopolizáciu trhu. Deregulácia nových GMO otvorí dvere pre vstup patentovateľných NGT plodín. Už teraz si nadnárodné spoločnosti patentujú produkty, ktorý by mohli byť vytvorené pomocou NGT. Zároveň si patentujú aj samotné technológie úpravy génov, čím sa v tomto sektore stanú bezkonkurenční, čo môže ma negatívny vplyv na trh EÚ. Neexistuje žiadna ochrana roľníkov a malých semenárskych podnikov proti zneužívaniu patentov a konaniam o porušení patentov, čo by sa stalo skutočnosťou v prípade deregulácie GMO-NGT, najmä preto, že akýkoľvek patent udelený pred vyriešením tohto veľkého problému zostávajú v platnosti 20 rokov. Konvenční a ekologickí poľnohospodári sú veľmi inovatívni, ale v ich práci im môžu brániť už udelené patenty na NGT a ich produkty nové GMO. Poľnohospodári riskujú, že budú zažalovaní v prípade kontaminácie kvôli patentom. Ak neexistuje povinnosť zverejniť detekčné metódy pre NGT, potom farmár nemá ako dokázať, že nepoužil patentovaný vynález v prípade, že je žalovaný za porušenie. Týmto spôsobom sa rozsah patentu môže rozšíriť na genetickú informáciu obsiahnutú v konvenčných semenách. Poľnohospodári budú vystavení riziku, že ich semená, budú privatizované nadnárodnými výrobcami osív.

  • Návrh Komisie ignoruje mienku spoločnostiVerejnosť odmieta dereguláciu nových GMO a/alebo požaduje hodnotenie rizík, označovanie a vysledovateľnosť. Zrušenie všetkých pravidiel bezpečnosti a transparentnosti pre NGT je v rozpore s verejnou mienkou. Nedávne štúdie v Nemecku uskutočnené Federálnym inštitútom pre hodnotenie rizík, ďalej v Holandsku (Rathenau Instituut), ŠvédskuRakúsku a Francúzsku, to jasne potvrdzujú. Potvrdzuje to aj prieskum.  Občania sa vyjadrili, že chcú slobodu voľby a vysoké bezpečnostné štandardy pre nové techniky, tak ako aj pre staré. Keďže potraviny sú pre väčšinu ľudí veľmi citlivou témou, nevyhnutná je najvyššia miera transparentnosti. Vylúčenie nových GMO z celoeurópskych pravidiel označovania, ako sa uvádza v návrhu zákona, je v rozpore aj so Zmluvou EÚ a všeobecným potravinovým právom EÚ (článok 8 ods. 1). Viac ako 420 000 občanov podpísalo celoeurópsku petíciu vyzývajúcu na odmietnutie akejkoľvek deregulácie, zachovanie hodnotenia rizík, sledovateľnosti a označovania pre všetky NGT. Túto petíciu podpísalo cca 11 000 občanov SR a Ministerstvo poľnohospodárstva SR jej vyhovuje a na Rade EÚ odmietlo dereguláciu nových GMO. Totožnú požiadavku s petíciou, vyjadrilo v listoch viac ako 50 slovenských organizácií a spoločností vrátane Slovenského zväzu včelárov, SPPK, Slovenského poľovníckeho zväzu, množstva ochranárskych a ekologických organizácií, výrobcov potravín, poľnohospodárskych subjektov a iných.

  • Návrh Komisie berie verejnosti právo slobodného výberu. Navrhuje sa zrušiť akékoľvek označovanie produktov z nových GMO. Európsky parlament navrhuje zmenu a označovanie všetkých produktov označením NGT. Označenie by malo však malo obsahovať symbol „GMO“, tak ako to požaduje súčasne platná legislatíva. To je ďalší dôvod, že nové GMO vyrábané novými GMO, je najlepšie nechať regulovať podľa nej. Pretrváva snaha zahmlievať, že NGT a ich produkty nie sú GMO. NGT podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nie sú menej rizikové ako pôvodné GMO a musia spadať pod EÚ legislatívu o GMO a teda sú GMO. Samotný návrh Komisie tiež uznáva, že nové GMO sú GMO (článok 3, strana 27 ). Podľa definície GMO sú organizmy, ktorých genetický materiál bol pozmenený spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Produkty NGT rozhodne pod túto definíciu spadajú.

LINK na podpis petície – verejne pripomienky tu: https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_k_predbenemu_stanovisku_k_navrhu_europskej_komisie_na_deregulaciu_novych_gmongt_islo_legislativneho_procesu_lpeu2023462

Rozhovor s Petrom Sudovským je tu: 

Mohlo by vás zaujímať