Reedukačné centrá? O 387 detí sa stará 576 zamestnancov. Jedno dieťa na rok nás stojí vyše 42 125 €

Reedukačné centrá! O 387 detí sa stará 576 zamestnancov. Jedno dieťa na rok nás stojí vyše 42 125 €?

Reedukačné centrá pri súčasnom nastavení a pravidlách fungovania nielenže neplnia účel, ktorý im súčasná právna úprava zveruje, ale nepredstavujú pre umiestnené deti ani bezpečné miesto, v ktorom by boli dodržiavané ich práva.  A navyše to stojí neuveriteľné zdroje!

Za alarmujúci považuje generálna prokuratúra stav, ktorý umožňuje, aby sa priamo v reedukačnom centre dieťa stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.

Nemenej alarmujúcimi sú zistenia o rozsahu porušovania práv a zásahoch do osobnej slobody detí, ku ktorým dochádza v reedukačných centrách. Previerkami generálnej prokuratúry  bolo zistené, že maloletým deťom v reedukačných centrách sú vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody. 
 

Mňa zaujali čísla. Ak správne pozerám, tak o 387 detí sa stará viac ako 576 zamestnancov a jedno dieťa na rok nás stojí vyše 42 125 €

* Údaj o počte detí umiestnených v zariadení v čase previerky Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky
** Údaj o počte zamestnancov reedukačného centra v čase previerky Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky
*** Celkové náklady vynaložené v roku 2022 na prevádzku zariadenia podľa údajov zverejnených
na webovej stránke www.finstat.sk

Tabuľka je priamo z materiálu prokuratúry. Celý dokument nájdete tu: https://www.genpro.gov.sk/fileadmin/Spravy_aktuality/2023/reeduka%C4%8Dn%C3%A9/ZHODNOTENIE_RC.pdf

Dozorom generálnej prokuratúry boli zároveň zistené závažné nedostatky

Napríklad v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy. Ako neakceptovateľné generálna prokuratúra hodnotí, že v niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru a ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody.

Na základe sumarizácie poznatkov o stave zákonnosti v reedukačných centrách a o markantnom porušovaní práv detí umiestnených v reedukačných centrách, vrátane práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o právach dieťaťa, považuje generálna prokuratúra za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia priestorového a personálneho zabezpečenia reedukačných centier.

S poukazom na rozsah a závažnosť porušovania zákonnosti v reedukačných centrách sa generálny prokurátor Slovenskej republiky rozhodol iniciovať multilaterálne pracovné stretnutie za účasti verejného ochrancu práv, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a komisára pre deti, ktoré sa bude konať na pôde Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky už dňa 18. januára 2024.

Pripravila Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať