fbpx

Realita na trhu práce nás donúti inak nazerať na stereotypy 40 a 50+ ľudí

Rozhovor pre 40plus - Viliam Páleník

S RNDr. Viliamom Páleníkom, PhD., h. doc. samostatným vedeckým pracovníkom, ktorý zastupoval Slovenskú republiku i v  Európskom sociálnom a hospodárskom výbore sme sa  stretli v jedno novembrové popoludnie a spýtali sme sa, ako vidí  problém zamestnateľnosti ľudí po 40ke.

Pán Páleník. Problém 50+ v oblasti zamestnateľnosti je zrejmý a komunikovaný už dlhšie. Do skupiny, ktorá si na Slovensku ťažšie hľadá prácu v posledných rokoch spadajú aj ľudia po 40ke.  Ako to vnímate vy?
Áno problém zamestnateľnosti 50+ je známy u nás ale i v zahraničí. Dokonca tak známy, že je až uzákonený. Dôkazom toho je aj Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, konkrétne § 8 definuje pojem znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, kde odsek (1) bod b) je „občan starší ako 50 rokov veku“. Pre túto skupinu sú vytvorené a aj sa uplatňujú rôzne opatrenia a nástroje ako je individuálny akčný plán, príspevok na podporu zamestnania, sociálna ekonomika, podpora miestnej zamestnanosti, mobilita za prácou. Čisto právne, ak niekomu chýba čo i deň na dovŕšenie 50 rokov života, má veľmi limitovú dostupnosť spomenutých nástrojov aktívne politiky trhu práce, teda  z tohto pohľadu „má smolu“. Pritom to nezodpovedá realite. Aj ľudia 40+ sú znevýhodňovaní. Náš trh práce extrémne požaduje ideálnych pracovníkov, tj. v ideálnom veku, s ideálnou praxou, či vzdelaním. Pritom reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník vôbec nemusí byť ten najlepší pracovník.         

Ste človek a odborník, ktorý pôsobí v mnohých projektoch, ktoré prekročili hranice Slovenska. Kopíruje problematika zamestnateľnosti ľudí po 40ke rozvinutejšie krajiny? Alebo je to problém teritoriálne skôr osadený do bývalých socialistických krajín?
V západnej Európe hlavne pod tlakom starnutia populácie prišli na to, že učebnicové poučky o ideálnom pracovníkovi sa jednak nedajú naplniť, lebo takých pracovníkov je málo a jednak si overili, že to v praxi nemusí platiť. Je tam jasný trend napr. vytvárania viac generačných tímov, v ktorých 40+ má svoje významné miesto. 

Ako v tomto celom kontexte vnímate, resp. evidujete problém zo zamestnateľnosťou žien. Hranica, kedy ženy odchádzajú na materskú dovolenku sa veľmi posunula. Po materskej dovolenke má často takáto žena malé deti a povedzme 43 rokov. Myslíte si, že je zdravé, aby vedúci HR posudzovali vhodných uchádzačov na rôzne pozície tak, že jedným z hlavných kritérií je vek uchádzačky?
Vplyvom rozšírenia vysokoškolského vzdelávania a odsúva vek vstupu na trh práce, výrazne sa odďaľuje vek prvého pôrodu, ale aj vek odchodu do dôchodku. Kritérium veku uchádzačky pri výbere do zamestnania (napr, žena 40-) je podľa môjho názoru nesprávne, lebo to je proti záujmom zamestnávateľov, ktorí majú záujem prijať najlepšieho pracovníka, a naviac je to aj protizákonné. Podľa mňa to je prejav akejsi zotrvačnosti z porevolučného obdobia, keď sme slepo verili základným ekonomickým poučkám a populácia bola mladá, dynamická a veľkou ponukou práce. Teraz to už neplatí, naša populácia starne, hospodárstvo makroekonomicky rastie a narážame na nedostatok pracovnej sily. Preto si podľa môjho názoru realita trhu práce vynúti toto nazeranie opustiť. Treba však tomu pomôcť a urýchliť akceptáciu 40+ ako kvalitnej a počtom ťažiskovej časti pracovnej sily. Treba jej dať jasnú prednosť pred lákaním pracovnej sily zo zahraničia.   

 Jednou z možností, ako človek po 40ke môže zmeniť doterajšiu kariéru je napríklad systém stáží. U nás je takéto osvojovanie praxe zaužívané vyslovene iba pre študentov. Máte informácie zo zahraničia? Ako sa pozeráte na možnosť stáží pre 40 a 50+ ľudí?
Už dlhšie je známy a aj sa vo viacerých krajinách masívne uplatňuje princíp celoživotného vzdelávania. Znamená to, že v dnešnej dynamickej dobe nevystačíme so vzdelaním, ktoré získame v mladosti na celý život. Je potrebné ho neustále dopĺňať, aktualizovať a niekedy aj radikálne zmeniť. Týka sa to rekvalifikácie, ďalšieho štúdia, rôznych odborných kurzov, či jazykového vzdelávania, ale aj/a hlavne neformálneho vzdelávania, zbierania skúseností, poznatkov, osvojovanie nových zručností. Nesporne to platí pre 40-nikov (vrátane stáží), ktorí sú niekde v polovici svoje pracovnej kariéry.   

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

 

 

Mohlo by vás zaujímať