Orgány činné v trestnom konaní vážne ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi.

Včera došlo k nezákonnému odobratiu výpočtovej techniky advokátskej kancelárie. Informuje SAK

Orgány činné v trestnom konaní mimoriadne vážne ohrozili právo na dôvernú komunikáciu klientov s advokátmi. Informuje o tom advokátska komora –  SAK, z dňa 17.8.2022

Slovenská advokátka komora zásadne namieta priebeh prehliadky nebytových priestorov advokátskej kancelárie v Bratislave

Pri prehliadke mohlo dôjsť k mimoriadne závažnému ohrozeniu dôvernosti komunikácie klientov s advokátmi. Na základe informácie od zástupcu komory, ktorý bol na prehliadke prítomný ako nezúčastnená osoba, došlo k nezákonnému odobratiu výpočtovej techniky advokátskej kancelárie. Údaje boli odobraté bez toho, aby bola adekvátne chránená komunikácia potenciálne veľkého počtu klientov s advokátmi.

Rozsahom môže ísť o mimoriadne vážne porušenie zákona, aké nemôže mať v právnom štáte žiadne miesto.

„Informácie, ktoré máme z medializovanej prehliadky, sú mimoriadne znepokojivé. Vyšetrovatelia podľa našich informácií odoberali techniku s dátami klientov, ktorí navyše nemali nič spoločné s trestným konaním, kvôli ktorému prehliadka bola povolená. Dialo sa tak napriek opakovaným upozorneniam nášho zástupcu prítomného na úkonoch, že ide o postup v príkrom rozpore s Trestným poriadkom i judikatúrou Ústavného súdu SR. Možný rozsah porušenia zákona je v tomto prípade z nášho pohľadu alarmujúci,“ povedal predseda SAK Viliam Karas.

Závažnému porušeniu zákona nasvedčuje aj vyjadrenie prítomného znalca

Znalec do zápisnice potvrdil, že hľadané dáta by bolo možné vyselektovať priamo na mieste za účasti zástupcu komory. Zápisnica obsahuje jeho jasné stanovisko o technickej realizovateľnosti takéhoto bezpečného a správneho postupu. Ten bol napriek tomu vyšetrovateľom odmietnutý.

Slovenská advokátska komora nemá záujem vstupovať do konkrétnej trestnej veci, čo je vždy úlohou zvolených alebo ustanovených obhajcov. „V tomto prípade však môže mať nezákonný postup vplyv na mnohých klientov, ktorí verili, že súčasťou práva na obhajobu je aj ochrana komunikácie medzi advokátom a klientom. Komora preto zváži všetky dostupné kroky na domácej i zahraničnej pôde, ktoré by mohli viesť k ochrane základných práv občanov na právnu pomoc,“ dodal predseda komory.

-Infoservis-

Mohlo by vás zaujímať