fbpx

Advokáti tvrdia, že majú k dispozícii nevyvrátiteľné dôkazy o víruse SARS-CoV-2. O ich podaní rozhodnú v Haagu

Advokáti tvrdia, že majú k dispozícii nevyvrátiteľné dôkazy o víruse SARS-CoV-2. O ich podaní rozhodnú v Haagu

Slovenskí  advokáti Pirošíková, Weis a  Schmidt 12. apríla 2021  podali na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu sťažnosť vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19.

Neskôr,  12. mája 2021 doplnili svoju sťažnosť o uvedenie, distribúciu a použitie „COVID-19 vakcín“. ICC v Haagu im oznámil, že sťažnosť mu bola doručená a bolo jej pridelené spisové číslo 133/21.

Advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva Marica Pirošíková, spolu s advokátmi Petrom Weisom a Erikom Schmidtom za slovenskú stranu informujú verejnosť o spoločnej sťažnosti:

„Aktívne sme sa spájali s právnikmi a vedcami z celého sveta, ktorí majú rovnaké obavy zo súčasnej situácie, a s radosťou môžeme oznámiť, že právnici zo Spojeného kráľovstva, Francúzska a Českej republiky s nami spojili sily (ďalšie krajiny s nami komunikujú so záujmom sa pripojiť v blízkej budúcnosti) a 12. augusta 2021 sme podali na ICC spoločnú sťažnosť so žiadosťou o akceptovanie tohto spoločného podania.“

Slovenskí advokáti vo svojom boji a snahe nezostali osamotení.

„V našom podaní sme taktiež požiadali o okamžité zastavenie celého programu testovania verzií „COVID-19 vakcín“ v štyroch krajinách a ukončenie testovania asymptomatických ľudí. Pokračujeme v získavaní a analýze nových dôkazov, ktoré by mohli byť použité v našom podaní na ICC a sme vďační všetkým vedcom, odborníkom a každému jednotlivcovi dotknutému vážnymi negatívnymi účinkami používaných verzií „COVID-19 vakcín“, ktorí sú ochotní nás podporiť novými dôkazmi,“

Ako uvádzajú vo svojom stanovisku, podarilo sa im získať výpovede od svetových odborníkov, ako je nukleárny vedec a kardiológ Dr. Richard M. Fleming, neurologický vedec a špecialista na neurologické ochorenia Dr. Kevin McCairn. Výpoveď im poskytol aj významný nositeľ Nobelovej ceny a ďalší, ktorých anonymita musí byť zachovaná až do začatia vyšetrovania.

Advokáti tvrdia, že majú k dispozícii nevyvrátiteľné dôkazy, že vírus SARS-CoV-2 a experimentálne verzie „COVID-19 vakcín“ sú úmyselne vytvorené biologické zbrane, ktoré boli uvoľnené v dvoch fázach.

Spýtala som sa JUDr. Marici Pirošíkovej na detaily.

Vaše tvrdenia v podaní sú odvážne. Sú vaše dôkazy tak neprielomné, aby ste nemohli v budúcnosti čeliť obvineniu zo šírenia poplašnej správy? Skrátka, že sa to celé môže obrátiť proti vám?

Vzhľadom na to, aké vedecké kapacity nám poskytli svedectvá, nemám takéto obavy.

V stanovisku uvádzate, že ak neuspejete, tak predložíte širokej verejnosti vaše dôkazy a argumenty. Čo si od toho sľubujete? 

Ak zlyhajú medzinárodné inštitúcie, dohodli sme sa spolu s právnikmi z ostatných krajín zverejniť svedectvá, ktorými disponujeme. Cieľom je, aby si každý jednotlivec mohol urobiť obraz o tom, čo sa v skutočnosti deje a vedel sa podľa toho zariadiť pri významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú jeho života a zdravia, ako aj života a zdravia jeho detí.

Mnohí označujú ľudí, ktorí verejne prezentnujú podobné informácie za konšpirátorov. Ako to vnímate? 

Ja pracujem vždy na základe faktov využívajúc svoju dlhoročnú  prax v oblasti ľudských práv. Dôležité je moje presvedčenie v boji za spravodlivosť, nie to, ako ma kto označí.  S podobnými  negatívnymi reakciami, vrátane mediálnych, som sa už v minulosti stretla. Bola som  spochybňovaná, keď som po objavení prípadu detí Boorových a jemu podobných  tvrdila, že vo Veľkej Británii a severských krajinách dochádza pri odoberaní detí z biologických rodín, ako aj ich následných adopciách k porušovaniu princípov vyplývajúcich z judikatúry ESĽP.

Tiež som sa vtedy spojila s mnohými advokátmi, ktorí tieto prípady zastupovali pred vnútroštátnymi súdmi a pozvala ich prednášať na medzinárodné konferencie. O tom, že moje argumenty boli relevantné, svedčia nielen tri významné rezolúcie, ktoré vydalo Parlamentné zhromaždenie RE, ale aj rozsudky  ESĽP, ktorý v prípadoch, v ktorých Slovenská republika  intervenovala ako tretia strana rozhodol v prospech biologických rodín.

Bolo tomu tak aj vo významnom rozsudku veľkej komory v prípade Strand Lobben. ESĽP zdôraznil, že vnútroštátne orgány pred umiestnením do náhradnej starostlivosti  majú skúšať aplikovať iné, menej drastické, preventívne a podporné opatrenia a k odobratiu dieťaťa pristúpiť, len ak sa ukážu ako neúčinné. Ďalším princípom, ktorý ostáva rozsudkom veľkej komory zachovaný, je ten,  že odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia. A každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom.

Na nevyhnutnosť udržania týchto princípov poukázala vo svojej intervencii vláda Slovenskej republiky, ako aj vláda Českej republiky. Naopak, žalované Nórsko, ako aj intervenujúce vlády Talianska, Dánska a Spojeného kráľovstva uviedli, že ESĽP by nemal v takýchto prípadoch vystupovať ako štvrtá inštancia a znovu posudzovať okolnosti prípadu.

ESĽP tak urobil a dospel k záveru o porušení práv sťažovateľov.

Ďalej pripomínam, že Slovenská republika využila možnosť podľa článku 36 ods. 2 Dohovoru a intervenovala okrem prípadu Strand Lobben aj v mnohých ďalších prípadoch oznámených vláde Nórska.

Pripravila: Martina Valachová

Ako prežiť aktuálnu dobu…

Mohlo by vás zaujímať