fbpx
Krach gastro prevádzok na Slovensku 2021

Rok nemôže podnikať a nemá nárok na podporu štátu. Paradox? Či cielená likvidácia schopných?

Andrej Kasáš podniká v oblasti cestovného ruchu a gastra. Podnik si vybudoval a je vo vlastných priestoroch. Asi by mu ani na um neprišlo, že byť vo vlastnom je na príťaž. Už takmer rok nemôže podnikať a zároveň nemá nárok na podporu štátu. Nie je totiž v prenájme!

Andrej, ako situáciu vyhodnocujete? Ide o paradox? Alebo je to cielená likvidácia schopných? Či oboje?

Naša prevádzka Ranč u Bobiho fungovala v roku 2020 bez obmedzenia do 8. marca 2020, od tohto termínu bola celý rok zatvorená alebo fungovala vždy s určitými obmedzeniami. V mesiaci apríl a následne od 15. októbra 2020 až do dnešného dňa sme zatvorení úplne. Nakoľko pomoc pre majiteľov prevádzky nebola nikdy prijatá, ani o nej diskutované, a na výstavbu sme mali úver na určitú dobu, podarilo sa nám odložiť splácanie istiny, ale úroky a potom od septembra 2020 aj kompletne splátky úveru sme museli začať platiť.

My považujeme dotáciu na nájomné za absolútne diskriminačnú a kontraproduktívnu.

Vytýkame jej dva základné atribúty – dotáciu môže čerpať len prevádzka v nájme – a aj to len, ak prenajímateľ poskytne 50 % zľavu – štát poskytne prenajímateľovi 50 % z ceny nájomného. Na jednej strane štát úplne zakázal vykonávať svoju činnosť určitým odvetviam, teda tržba – príjem 0 eur, a zároveň je na rozhodnutí prenajímateľa, či sa uspokojí s 50 % ceny nájmu. Ak nie, príspevok sa nedá čerpať – to znamená, že nájomca, ktorému prenajímateľ zľavu neposkytne, nedostane ani jedno euro – a je výslovne na rozhodnutí prenajímateľa, či zľavu poskytne.

V čom vidím ešte väčšiu diskrimináciu je, že tá istá prevádzka, s tými istými výdavkami, počtom zamestnancov, ak podniká vo svojich priestoroch, nedostane absolútne nič.

Celú výstavbu prevádzky, údržbu prevádzky (obslužný personál), úver na výstavbu – si zabezpečila a zabezpečuje takisto akurát, ak je tam ešte jeden vzťah – a to nájomná zmluva. Štát na túto prevádzku, ak sa dohodnú prenajímateľ a nájomca, prispieva sumou 50 % z ceny nájmu. Ani o jedno pracovné miesto navyše a ani o jediné euro výdavkov navyše – len jedna nájomná zmluva a dohoda a možnosť príspevku – z čoho je možné platiť úver, bezodkladnú údržbu prevádzky a podobne – pričom vlastník prevádzky je z tohto úplne vylúčený.

Andrej, ako dlho vám trvalo vybudovať ranč a koľko ste do toho vložili? Orientačne...

Ranč u Bobiho začal svoju činnosť v roku 2000. Ja konkrétne vediem prevádzku jedenásty rok a za toto obdobie sa nám podarilo iba z vlastných zdrojov a z úverov postaviť krytú jazdiareň, vybudovať bowling, zrekonštruovať reštauráciu s recepciou a obnoviť športoviská a, čo je nemalá investícia, priebežne dokupovať kone, trénovať ich, pretože my sa venujeme hlavne výučbe jazdenia detí a celkovo sa snažíme, aby deti získavali reálne skúsenosti a poznatky o slovenských zvieratách, k čomu nám slúži aj Gazdovský dvor.

Za týchto 11 rokov sa do podniku vložilo zo zarobených zdrojov a z úverov cca 800 000 eur.

Ako vyzerajú vaše dni za posledný rok?

Naše dni za posledný rok sú zložené z boja o prežitie. Naša prevádzka neprepustila ani jedného zamestnanca a snažili sme sa ich udržať, aj keď mnohé mesiace, na základe striktného zákazu vlády SR vykonávať našu činnosť, boli nútení byť doma. Snažili sme sa všetky procesy, špeciálne od 15. októbra 2020, kedy sme boli opätovne natvrdo zatvorení, nastaviť tak, aby nám výdavky klesli na minimum. Najväčšie podlžnosti za celé obdobie nám vznikali a vznikajú hlavne voči štátu a bankovému sektoru.

Pri úplnom zatvorení prevádzky sme neboli schopní platiť odvody za našich zamestnancov, tak nám vznikol dlh voči sociálnej a zdravotným poisťovniam v celkovej výške 28 tisíc eur. Druhý dlh, ktorý nám narastá každým dňom, je voči banke, pretože aktuálne žijeme z úveru. Ide o sumu cca 12 tisíc každý mesiac. Z tejto sumy sú hradené fixné náklady (elektrina, plyn atď.), druhú najvyššiu položku pre nás predstavuje starostlivosť o zvieratá – tie totiž nezaujíma, že naše tržby sú aktuálne takmer nulové.

Momentálne máme 14 koní a na jedného sú na každý mesiac nutné zdroje cca 500 eur – seno, slama, ovos, granule, vitamíny, veterinár. V našom prípade sú najhoršie neočakávané výdavky, ako sa nám stalo aj tento mesiac, že jeden kôň sa nám pomerne vážne zranil a výdavky na jeho vyliečenie nás budú stáť cca 3000 eur. Toto a mnohé ďalšie výdavky vznikajú zo dňa na deň a je nevyhnutné ich zvládať, aby prevádzka mohla ešte niekedy fungovať.

Je šanca, že o svoj podnik neprídete?

V našom prípade to reálne hrozí, lebo aktuálne naše dlhy narastajú každým dňom a keď príde k tomu, že budeme môcť prevádzku reálne otvoriť, nie som si istý, či budeme schopní tieto záväzky plniť a zároveň platiť výdavky potrebné pre fungovanie prevádzky – platy, tovar, suroviny, marketing, fixné výdavky atď., atď.

Z čoho žijete a aká je podpora pre vaše podnikanie?

Ako som už uviedol, naša firma momentálne žije z úveru, ktorý sme dostali na základe toho, že naša prevádzka funguje už dlhé roky, celé roky sme riadne a načas platili všetky svoje záväzky a asi aj preto, že s bankou, ktorá nám úver poskytla, spolupracujeme desiatky rokov a ten vzťah už je na inej úrovni, ako možno majú menšie prevádzky a živnostníci. Vieme o konkrétnych prípadoch, ktorí tento úver nedostali a dnes už prichádzajú na základe rozhodnutia vlády o svoje prevádzky, v horšom prípade o svoje domovy.

Na druhej strane si uvedomujeme, že úver budeme musieť splatiť. A tento úver nepriniesol pre našu prevádzku žiadnu pridanú hodnotu, ale boli z neho platené len poplatky voči štátu a poplatky z platných zmlúv, ktoré mnohé aj tak reálne nevyužívame, ale nie je možné ich zrušiť, pretože boli uzavreté na určitú dobu.

Najvyššou položkou aj tak ostáva platenie poplatkov voči štátu, aj keď štát dával príspevky na zamestnancov až do februára 2021, teda za mesiace, kedy sme boli natvrdo zatvorení – apríl, máj, október, november, december 2020 a január 2021, sme museli doplácať na výplaty a odvody našim zamestnancom v priemere 6500 eur/mesiac – pričom tržba bola 0 eur.

Kde všade ste skúšali získať podporu?

Skúšali sme získať podporu na Ministerstve hospodárstva, dopravy, financií a aj poľnohospodárstva – všade nám prišla odpoveď, že nepatríme ani pod jeden rezort. Aktuálne je možné získať 3 pomoci:

  1. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – príspevok na zamestnancov – tu prišiel príspevok, ku ktorému sme museli doložiť finálne sumu 6500 eur a vyplatiť platy zamestnancom, odvody a konečný efekt je MÍNUS 6500 eur.
  2. Dotácia na nájomné – keďže nie sme v nájme, nemáme nárok na túto pomoc.
  3. Podpora cestovnému ruchu – ide o príspevok 10 % z poklesu tržieb oproti roku 2019. V praxi to znamená, že ak ste mali tržbu v októbri 2019 – 50 000 eur a v októbri 2020 – 500 eur – máte nárok na príspevok – 50 000-500 = 49500 x 10 % – príspevok 4950,00 eur. V priemere vychádza, že sa dá z toho zaplatiť 90 % fixných nákladov. Tu je ale veľký problém, že o túto pomoc sa dalo žiadať len do októbra 2020. Za mesiac, kedy sme boli úplne zatvorení, november 2020 – a to stále trvá, sa ani len nedá žiadať. Takže všetky prevádzky sú bez absolútnej podpory už piaty mesiac a Ministerstvo dopravy ešte ani len nezverejnilo dátum, kedy bude možné o túto pomoc žiadať. Táto pomoc z Ministerstva dopravy je len promovaná všetkými politikmi, ale reálne nie je možné ju čerpať.

Ako vidíte vaše podnikanie do budúcna a čo by ste odkázali úradníkom? A možno aj ľuďom, ktorí si myslia, že veľa gastro podnikov fungovalo v zóne sivej ekonomiky?

My sme úradníkom vďační, lebo naozaj z tých možností, ktoré majú, doslova čarujú a sú neskutočne ústretoví, lebo v cestovnom ruchu má každá rodina niekoho zamestnaného a oni reálne vidia, ako tu nič nefunguje a veľakrát sa všetka kritika valí na nich.

Tu je iný problém, že pandémiu a kompenzácie za tvrdé zatvorenie prevádzok, pod hrozbou prísnych sankcií, nezvládli vrcholoví predstavitelia. Neurobili sa žiadne reálne opatrenia, žiadne reálne čerpateľné pomoci v aktuálnom čase. Pretože, ak pomoc príde s ročným oneskorením, to už veľa prevádzkam nepomôže.

Takisto sa vláda SR odvoláva na to, že máme „prázdnu špajzu“ a nie je z čoho dať pomoc, ale na plošné testovanie, a teda priamu pomoc otvoreným fabrikám, nemali problém zo štátneho rozpočtu okamžite nenávratne vyčleniť 200 mil. eur z Ministerstva financií, Ministerstvo obrany 70 mil. a od ostatných ministerstiev, ako aj inštitúcií, stále čakáme na odpovede.

Všetky štáty Európskej únie pomoc začali okamžite vyplácať a následne si tieto prostriedky prefinancujú z rozpočtu Európskej únie. Taktiež prišlo k okamžitému a dočasnému zníženiu DPH v priemere na 7 %, pre porovnanie, na Slovensku 20 %.

V každom odvetví a odbore sú aj nepoctivé firmy a aj poctivé. Toto nie je jediný problém GASTRA, keď sa pozrieme aj na také inštitúcie, ako je prokuratúra, súdnictvo, sú mnohí aj dnes vo vyšetrovacej väzbe a teraz môžeme paušálne povedať, že zrušme súdnictvo a prokuratúru?

Naša prevádzka 20 rokov podniká pod jednou firmou a celý čas buduje niečo, čo možno ani nie je úplne o biznise, ale skôr o prinášaní zážitkov, poskytnutí možnosti ľuďom stráviť čas v peknom prostredí v prírode, pri zvieratkách.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Hľadáte si prácu?

Mohlo by vás zaujímať