fbpx
INTUÍCIA šiesty zmysel, ktorý sa oplatí trénovať

INTUÍCIA – šiesty zmysel, ktorý sa oplatí trénovať. (Vedieť čítať pomedzi riadky a dokázať počuť aj trávu rásť)

Jedným z efektívnych komponentov výbavy pre život je určite aj tzv. šiesty zmysel. Niekto ho má vyvinutý menej, iný viac a ešte každý lepšie pre niečo úplne iné. Dokázať vytušiť, predvídať, senzibilne odhaliť alebo inak intuitívne vycítiť riziko a nebezpečenstvo, nám veľakrát dokáže nielen ochrániť zdravie a ratovať v smrteľnom nebezpečenstve život.

Ale aj vyhnúť sa mnohým komplikáciám, ťažkostiam, zbytočnostiam a zložitým situáciám. Cieľom nasledovného článku je prispieť do úspešnej životológie čitateľa práve niekoľkými radami i postojom, prečo a ako sa oplatí trénovať INTUÍCIU.

DNA z inštinktov

Niektoré talenty, predpoklady, dispozície a zručnosti človek jednoducho má v sebe zdedené geneticky ako súčasť výbavy vlastnej DNA, hoci o tom nemusí vôbec vedieť a ani len tušiť. Časť z nich dokáže v živote odhaliť a časť možno nikdy nie. Záleží aj od životnej situácie (osudu, vyššieho princípu, zážitkov, modusu vivendi), ktorá mu pomôže niektoré fakty z tejto ľudskej výbavy odhaliť a aktivovať na základu pudu a inštinktov.

Nejde najmä o najdôležitejší zo všetkých pudov na svete na prežitie ľudského druhu – t. j. sexuálneho a rozmnožovacieho pudu (vážne a dôvtipne). Ale ide aj o tzv. českú pudovú stratégiu (vlažne a vtipne). Tušíte vôbec, aká to je? Je kľúčová medzi všetkými stratégiami sveta, lebo vysiela jasný signál o tom, či sa to dá alebo nedá. PUDOVÁ = buď to PUDE, nebo to NEPUDE.

Tí, ktorí intuíciou nedisponujú alebo ju majú vyvinutú veľmi slabo, nesmúťte, dá sa to ča-som (zlepšuje sa to zrelosťou a skúsenosťami človeka) čiastočne aj vytrénovať. Lebo v princípe vo všetkom u človeka platí, že niečo má dané geneticky (predispozícia) z minulosti, ale niečo dokáže dotrénovať a nacvičiť aj v súčasnosti a budúcnosti. Záleží len a len na ňom, či bude CHCIEŤ, alebo nie. Lebo ku každému úspechu, cieľu a prosperite pri riešení problémov sa človek dostáva cez odpovede na 3 základné otázky: Môcť, vedieť a chcieť.

Vždy bude niečo medzi nebom a zemou 

Múdry klasik zaknihoval dávno ideu: „Ľudia nemôžu vždy vedieť, môžu iba veriť. Ale neveria, pretože vedia (M. Horal)“. Ja by som ten výrok vylepšil a precizoval dôslednejšie a upravil, resp. doplnil takto: Často ani nevedia, často ani neveria – ale iba intuitívne tušia.

O intuitívne myslenie i sebariadenie je stále vyšší záujem priamoúmerne tomu, ako drama-ticky rýchlo sa svet mení a vyvíja, najmä ak ide o strach, nebezpečenstvo a riziká. Ľudia vyhľadávajú stále viac proroctvá a veštby – v snahe dozvedieť sa a počuť ani nie tak PRAVDU, ale radšej POVZBUDENIE a DOBRÚ SPRÁVU. Radšej ako objektívne informácie, ktoré bolia, majú emočne radšej subjektívne informácie, ktoré sú im príjemné a povzbudzujú.

K tomu pribúda aj veľa dezinformácií na internete (napr. informačné šumy a skraty, hoax a konfirmačný bias, lži a klamstvá, manipulácie a zavádzanie).

Vábeniu nepravdou podliehajú stále viac najmä mladí ľudia, husto vyživovaní rôznymi plytkými a neúplnými informáciami z internetu, ktorí namiesto života v REÁLNOM svete radi unikajú do preferovania VIRTUÁLNYCH svetov (internet, sociálne siete). Vždy bude niečo medzi nebom a zemou, čo človeku nie je a nebude jasné. Ale treba vedieť k tomu zaujať pragmatický a rozumný postoj i dodržať princíp rovnováhy a symetrie, ktorý je základným binárnym kódom fungovania všetkého v prírode. Skombinovať konštruktívne racio (rozum) i emócie (srdce a dušu).

Šanca a príležitosť z intuície

UMelec i rozUM sa často pri kreativite riadia nielen vnuknutím pani múzy, ale aj intuíciou ako vytvoriť úžasné a jedinečné vlastné dielo. Výhody z intuície – k zdokonaľovaniu životných riešení bežného života človeka, ale i kvalifikovaných odhadov a futurologistických (predpoveď budúcnosti) scenárov vedcov i riešenia rôznych potenciálnych rizík v biznise a podnikaní, v spoločnosti i na trhu prispievajú k tomu, že do popredia sa nederie len know-how z praktickej skúsenosti (empírie,  erudície), ale stále viac aj tzv. intuitívny manažment, t. j. sebariadenie ( k tomu viac do pozornosti dávam moju knihu SEBAROZVOJ) intuíciou. Je o tom veľa rôznych poznatkov, kníh, filmov, atď.

V minulosti sa čokoľvek intuitívneho (t. j. približná a nejasná a predpokladaná informácia) spájalo s účinkovaním všelijakých kmeňových šamanov, čarodejníkov, mágov, veštkýň, fantastov (i fantazmagórií), vediem a mudrcov. Evolúcia v znalostiach ľudstva v súčasnosti oproti minulosti výrazne a radikálne pokročila, napriek tomu zostáva stále veľa otázok nezod-povedaných a problémov v danej oblasti neprebádaných a nedoriešených.

Intuitívne riadenie vyniká pri neznámom

Napríklad v súčasnosti – v aktuálne globálnej kríze sveta z dôvodu koronavírusovej pandémie Covidu 19, ľudia sú zahlcovaní rôznymi informáciami, kvalitnými (vedci) i nekvalitnými (politici) a často strácajú prehľad i postrádajú schopnosť VEDIEŤ, lebo sú plní pochybností z neznámeho a nejasného – čo bude, čo sa stane, ako a kedy?

Často na ich logické otvorené otázky nevedia odpovedať ani najserióznejšie autority a to ľudí ľaká. Utiekajú sa preto radšej v logickej ochrane vlastného bytia nielen ku kritickému mysleniu, ale aj k intuitívnemu sebariadeniu. Mnohé nepoznané dáva tušiť niektoré odpovede na doteraz nevyriešené, mnohé však nie. Napriek tomu stojí za to uvedomovať si, podčiarknuť, rozvíjať a trénovať tzv. intuitívne riadenie. Ale súčasne na báze kritického myslenia.

Základom tohto smeru je tzv. INTUÍCIA. Predstavuje nesprostredkované poznávanie logickým uvažovaním a nezávisle od zmyslovej skúsenosti, napríklad vcítenie sa. Iná definí-cia hovorí, že ide o duchovnú schopnosť vedieť bez slov niečo vycítiť ako to dopadne. Intuícia je pocit, že sa niečo stane, v pozitívnom prípade chcú vyššie sily niekoho konkrétneho na niečo upozorniť, aby sa mohol na konkrétnu situáciu pripraviť.

Či už priaznivú, alebo skôr nepriaznivú. Nemystický pohľad je proste pocit, že sa niečo stane. Pritom nejde o zložitou logickou cestou vydedukovaný záver, ale skôr o pocit poznania, alebo pochopenia zložitej situácie bez dôslednej logickej analýzy a matematických kauzálnych súvislostí.

Desatoro odporúčaní k tréningu intuitívneho myslenia

  • Hrajte hry – najmä strategické (šach, go, monopoly)
  • Kúpte si tablet alebo mobil na báze intuitívnej logiky (alebo inú podobnú technológiu v rámci niektorej z pracovných pomôcok na trhu)
  • Prečítajte si na internete čokoľvek o intuícii a ezoterike
  • Zožeňte si aspoň jednu knihu o intuitívnom riadení a vyberte si z nej nejaké jednoduché ponaučenie i posolstvo
  • Trénujte intuitívne myslenie (rady hľadajte u kaučov, mentorov, tútorov a expertov na mentálne zmeny a mapy myslenia)
  • Vykonajte sebaanalýzu a rozvíjajte svoj inštinkt alebo tzv. šiesty zmysel pre čokoľvek
  • Ak sa nedokáže rozhodnúť v čom tkvie Váš dar (talent, šiesty zmysel, inštinkt), tak to skúste u psychoanalytika (psychológa, osobného poradcu, mentora)
  • Založte si zošit na intuitívne myslenie (ukladajte si do neho všetky motivačné informácie na intuíciu a jej rozvoj)
  • Vykonajte inventúru vlastných najdôležitejších životných rozhodnutí doteraz a poznačte si, ktoré z nich boli na báze intuície
  • Zbierajte premostenie k intuitívnemu mysleniu z teórie i praxe Vám dostupnej (napr. z psychotroniky, autosugescie…atď.).

Príležitosť zo zdokonaľovania intuície

Je to určité osobité informačné pole, ktoré nie je vlastné každému. Intuícia sa dá rôzne klasifikovať a kategorizovať, pričom najviac do popredia záujmu vystupuje – či ide o intuíciu vrodenú (prirodzenú) alebo umelú (natrénovanú). Intuícia sa dá vypestovať, čo sa dá (a v budúcnosti ešte viac bude dať) neuveriteľným spôsobom aj komerčne využiť. Vedci predpokladajú, že v budúcnosti budú lepšie vypracované systémy, že ako intuíciu pestovať a cvičiť. Trošku sa to dá už aj dnes.

Dobrým príkladom, na ktorom sa podieľajú aj intuícia a logika je predpoveď počasia a štandardné predpovedanie udalostí vo všeobecnosti. Čo sa týka počasia, systém nefunguje tak, že do superpočítača dáme úplne všetky známe informácie o počasí a budeme schopní vyrátať, že aké bude za x- dní počasie. Predvídať vieme len na pár dní dopredu, ale tiež iba s určitou matematickou pravdepodobnosťou. Je to matematická záležitosť.

V súčasnosti je bežná prax, že počasie sa intuitívne dedukuje priamo z pohyblivých satelitných snímok. Pri dedukcii veľmi zavážia profesionálne vedomosti a skúsenosti dedukujúceho a tieto vedomosti a skúsenosti sú hodnotnejšie a presnejšie ako matematické výpočty. Raketový progres vedy dáva tušiť, že v budúcnosti budú mať intuíciu aj počítače. Prvé náznaky tohto druhu už existujú (napríklad tablety, umelá inteligencia).

Vedieť čítať pomedzi riadky a počuť trávu rásť

Keď hovoríme o intuitívnom riadení, máme na mysli iný druh myslenia, kvalitatívne vyššieho. Nielen na báze a priori umelej inteligencie. Práve naopak, skôr na báze prirodzenej inteligencie, empírie a dlhodobej skúsenosti. Určite poznáte vo svojom okolí tzv. prirodzené autority, ktoré vynikajú aj tým, že väčšina ich názorov na budúcnosť je správna. O takých ľuďoch nielen s úctou tvrdíme, že hrajú úžasný myšlienkový džez, ale pokojne vyslovujeme aj náročnejšie súdy.

Že vedia brilantne čítať pomedzi riadky, vidieť aj za tri skryté rohy a dva nepoznané horizonty. Dokonca, že vedia počuť trávu rásť.

Tieto javy majú pre nieko-ho až zásadne záhadný rozmer a aj významný paranormálny (psychotronický) aspekt. Nie len v tom zmysle, že sú menšinové, neštandardné, často sa zdajú nepravdepodobné a bizarné, ale aj preto, lebo predstavujú rôznu formu nepoznanej transformácie energie univerza. Niektorí to charakterizujú tak, že sa v takýchto prípadoch priamo angažujú (niektoré konkrétne) vyššie sily s ťažko pochopiteľnou motiváciou.

Ing. Emil Burák, PhD: INTUÍCIA – šiesty zmysel, ktorý sa oplatí trénovať (Vedieť čítať pomedzi riadky a dokázať počuť aj trávu rásť)

Autor je daňový odborník s 30-ročnou praxou. Pragmatik – známy ekonóm, skúsený manažér, vysokoškolský učiteľ, lektor, odborník na vzdelávanie a znalostný pracovník

Podporte knihu o tom, ako si budovať finančnú rezervu v predpredaji. Ďakujem. Martina Valachová