Diskriminácia na základe veku v pracovnoprávnom vzťahu

Diskriminácia na základe veku v pracovnoprávnom vzťahuDiskriminácia z dôvodu veku v zamestnaní sa vzťahuje na používanie veku ako diskriminačného faktora v personálnych rozhodnutiach týkajúcich sa najmä prijatia do zamestnania, ukončeniu pracovného pomeru, rekvalifikácie. V praxi môžu mať negatívne predsudky zamestnávateľov hlboký vplyv na personálnu politiku voči starším zamestnancom.

V uvedenom článku by sme sa zamerali sa na využívanie uvedeného diskriminačného faktora v pracovnom prostredí a snažili sa určiť dôvody vekovej diskriminácie. Zároveň v súlade s antidiskriminačnou legislatívou vysvetlíme proces uplatnenia právnych nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch a poukážeme na niektoré riešenia týkajúce sa vplyvu starnúceho obyvateľstva.

Podľa Oxfordského anglického slovníka pôvodný význam slovesa „diskriminovať“ bol rozdeliť, oddeľovať, rozlišovať alebo vytvárať rozdiely.

Do polovice dvadsiateho storočia sa diskriminácia definovala ako „nerovnaké zaobchádzanie s rovnými“. (zdroj Macnicol John (2006): Age discrimination, An Historical and Contemporary Analysis, the United Kingdom: Cambridge University Press),

Diskriminácia na základe veku versus problém starnúcej populácie

„….. pätina starších ľudí verí, že boli v dôsledku svojho veku diskriminovaní v zamestnaní. Predsudok voči starším pracovníkom je najvýraznejší v štádiu náboru zamestnancov, ale prejavuje sa aj vo vzťahu k odbornej príprave, príležitostiam a podpore. (zdroj: Fredman Sandra (2002): Discrimination Law, US: Oxford University)

Diskriminácia na základe veku v pracovnoprávnom vzťahu

Mnohé spoločnosti otvorene obmedzujú príležitosti na odbornú prípravu z dôvodu, že starší ľudia sú vnímaní ako nepružní a ide najmä o neochotu investovať do uvedenej vekovej kategórie. Starší ľudia veľmi pravdepodobne trpia nepriamou diskrimináciou vo forme zdanlivo neutrálnych postupov, ktoré v skutočnosti vylučujú staršie ako mladšie osoby. 

Z definície nepriamej diskriminácie, zakotvenej v slovenskom antidiskriminačnom zákone vyplýva, že k znevýhodneniu osoby v porovnaní s inou osobou musí skutočne dôjsť, a nestačí len možnosť takéhoto znevýhodnenia.

Kľúčovou otázkou z právneho hľadiska je, či osoba utrpela škodu z dôvodu svojho veku, než či bolo s jedincom menej priaznivo zaobchádzané ako s osobou iného veku.

JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak 

O hrozbe zvýšenej diskriminácie sme sa rozprávali aj s Ivanou Molnárovou, šéfkou Profesie

Ivana Molnárová, CEO Profesia: Sme mimo bežnej rutiny, ale môžeme veci zmeniť

Mohlo by vás zaujímať