Ak žije dieťa v trestoch, kritizovaní, naučí sa odsudzovať. Ak žije v nepriateľstve, učí sa útočiť. Ako deti učiť?

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na strecheAk žije dieťa v trestoch a kritizovaní, naučí sa odsudzovať. Ak žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť. Ako zmeniť vzdelávanie?

Obrat vo vzdelávaní…

Viete, ktorý prvý štát na svete zaviedol povinnú školskú dochádzku?

Bolo to Prusko, ktoré ako dôvod použilo vojenskú potrebu štátu. Povinné dochádzanie do školy zaviedol panovník Fridrich Veľký v roku 1763, kedy v dôsledku predchádzajúcej Sedemročnej vojny prebiehajúcej v Európe, boli straty habsburskej armády obrovské, takmer 280 000 mužov, z toho 120 000 padlých a 47 000 vojnových invalidov. Prusko vo vojne prišlo o 180 000 vojakov a straty jeho civilného obyvateľstva sa odhadovali až na 320 000. Toto bol kľúčový moment v Európe. Okrem toho, že rovnako ako aj v prípade inej vojny, investovalo sa dvakrát: do zbrojenia a následne do obnovy, Prusi mohli prísť s myšlienkou reformy školstva po vzore pruskej kadetky – dôstojníckej školy, s jasným cieľom, vychovať budúcich hlboko oddaných vojakov.

Vtedajší inovátor vo vzdelávaní Johann Ignaz Felbiger hovoril, že žiaci „musia byť presvedčení, že je užitočné a správne riadiť sa želaniami učiteľa. Iba tak sa naučia poslúchať aj v situáciách, keď donucovanie absentuje. Takto učiteľ splní svoju najdôležitejšiu úlohu: jeho žiaci budú dodržiavať svoje povinnosti nielen v škole, ale po celý život.“
Pruská reforma v školstve sa snažila maximálne ovplyvniť morálku detí a preto hlavnými jej cieľmi sa okrem vzdelávania v náboženstve, čítaní a písaní, stali “lojalita, poslušnosť a oddanosť kráľovi“ a tiež vštepenie presvedčenia, že „vzdorovať autorite znamená vzbúriť sa proti božskému poriadku.” A to bolo samozrejme potrestané – ako inak – “nekonečným zatratením.”

Obrat po 250 rokoch…

Na ďalší vývoj v oblasti vzdelávania na našom území malo vplyv aj to, že Felbigera oslovila so zavádzaním reformácie v školstve priamo Mária Terézia. Preto ešte aj dnes, po 250 rokoch, nájdeme mnohé prvky z pruského školstva v našich podmienkach.

Svetové vojny v prvej polovici 20. storočí tento princíp vzdelávania ešte umocnili a po vojne, v mnohých štátoch nové totalitné režimy toto využili pre svoju propagandu.

Ako uvádzajú vo svojich štúdiách viacerí odborníci, „architektúra“ verejného školstva nebola nikdy zameraná na posilnenie zručností detí a ich samostatnosti. Tí, ktorí naďalej úspešne dizajnovali školský systém, využívali zrejme sociálne inžinierstvo: ako skrotiť masy, prevychovať ich, spraviť lojálnymi a poslušnými k štátu a jeho inštitúciám a to v boji proti vonkajším a vnútorným nepriateľom. A to sa im vďaka metóde „rozdeľuj a panuj“ darilo po celú tú dobu.

Už vtedajšie poznanie „objednávateľov“ tohto školského systému, že vzdelanie v skutočnosti neposilní, udržalo ľudí po dlhú dobu v stave poddaného postavenia. Priam hypnóza, v ktorej sa väčšina národov Európy nachádza v určitej miere do dnes, je následkom tejto prevýchovy a spôsobila obrovský masový strach z autorít, ktorý nám neumožňuje “vychovať“ samostatných ľudí, schopných sociálnej mobility, kritického myslenia  a hlavne kreativity.

Foto: Archív Zory Vypušťákovej

Keď to zjednodušíme, tak zistíme, že ani za posledných tridsať rokov sa toho až tak veľa nezmenilo a stále platia určité prirodzené princípy.

Kauzalita nás učí, že ak zmeníme príčinu, zmení sa aj dôsledok. Preto aj naďalej môžeme pozorovať, že:

  • Ak žije dieťa v trestoch a kritizovaní, naučí sa odsudzovať.
  • Ak žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť.
  • Ak žije v posmechu, naučí sa vyhýbavosti.
  • Ak žije v povzbudzovaní, naučí sa odvahe.
  • Ak žije v bezpečí, naučí sa dôverovať.
  • Ak žije prijímané a obklopené priateľstvom, naučí sa vo svetle hľadať lásku.

Mnohé deti sú dnes iné ako pred tridsiatimi rokmi.

Sú iné v tom, že prinášajú do dnešnej pretechnizovanej doby nové impulzy, nové vlastnosti, nové spôsoby správania. Je zjavné, že majú iné individuálne nastavenie. Ak chceme reagovať na zmenu, nie je možné robiť stále to isté. Rodičia a učitelia však boli vychovaní inak a tak dochádza k rozporom…

  • Ako sa rodiny vyrovnajú s týmito nezvyčajnými témami, keď tu máme materialistickú masovú kultúru?
  • Aké sú potom vzťahy v rodinách, ak si rodičia nevedia nájsť k deťom cestu a nedokážu im pomôcť stať sa autentickými?
  • A čo tak pozrieť sa na potreby našich detí inak a vnímať, že práve oni môžu byť pre nás, dospelých, skutočnými učiteľmi k spoločnej zmene?

Na ľudskom bytí je krásne to, že človek má prirodzenú schopnosť učiť sa.

Učíme sa od chvíle svojho narodenia až po moment svojej smrti. Vlastne každý deň sa môžeme naučiť niečo nové. Môžeme si užíva tento jedinečný proces a naučiť sa toľko, koľko sme schopní, kým sme tu, na tejto zemi. Z času, ktorý je nám daný, by sme mali vyťažiť čo najviac. A keď si toto uvedomíme, tak vieme, že nikdy nebol lepší čas na to, aby sme prešli takouto transformáciou, ako je teraz.

Preberaním zodpovednosti za svoj vlastný život povzbudíme ostatných, aby urobili to isté. Namiesto toho, aby sme ostatných nútili zmeniť sa na takých, aby vyhovovali našim potrebám, radšej zvážme, ako sa môžeme my prejavovať inak. Ak zmeníme optiku nahliadania na svet okolo nás a naše vzorce správania a konania, zmeníme vlastne seba. A potom, v dôsledku našej zmeny sa zmení aj naše okolie, zmení sa celý svet okolo nás.

To je skutočná evolúcia a súčasne EDUvolúcia, prinášajúca OBRAT VO VZDELÁVANÍ.

Aj o tom, akým spôsobom môžu rodičia podporiť svoje dieťa a rozvoj jeho osobného potenciálu, budeme hovoriť na jedinečnom podujatí, premietaní argentínskeho filmu ZAKÁZANÉ VZDELÁVANIE v slovenskom znení, v jeho v skrátenej verzie, spojenom s panelovou diskusiou v Bratislave už v sobotu 1.6.2024, kde budeme diskutovať s odborníkmi slovenskej a českej pedagogiky ako sú Miron Zelina, Karel Rýdl, Karel Kostka, Miroslav Sopko a Anton Adamčík.

O tom, čo prináša EDUvolúcia a čo je projekt Zakázané vzdelávanie, nahovoril  pre nás v rýchlej prezentácii herec Roman Pomajbo:

Podporiť tento unikátny projekt môžete:
– kúpou vstupenky na živé podujatie alebo online podujatie,
– kúpou VIP vstupenky spojenej so záverečnou recepciou a stretnutím s protagonistami panelu a ďalšími inovátormi vzdelávania),
– príspevkom, vďaka ktorému sa môžete stať Partnerom, Hlavným partnerom alebo Generálnym partnerom podujatia.

V prípade záujmu nás prosím neodkladne kontaktujte na email:  info@zakazanevzdelavanie.sk

Link na podujatie:
https://zakazanevzdelavanie.sk/

Zdroj:

Historická časť článku bola inšpirovaná článkom Roberta Chovanculiaka s názvom „Školstvo ako nástroj ministerstva obrany a vnútra: Prusko bolo Fínsko 18. storočia“, v rámci newslettera „Pokrok bez povolenia“ (newsletter o tom, ako rozmraziť evolúciu vo vzdelávaní)

https://robertchovanculiak.substack.com/p/skolstvo-ako-nastroj-ministerstva?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_content=share

Zora Vypušťáková, life a business koučka, etikoterapeutka, mediátorka

členka tímu EDUvolúcia www.eduvolucia.sk

PRIESTOR PRE ZMENU www.priestor.plus

Mohlo by vás zaujímať